Actors

Actor Segawa Kikunojo III as SadakaActor Segawa Kikunojo III as OsomeActor Segawa Kikunojo III as the Courtesan Keisei UmegawaActor Segawa Kikunojo III as the Courtesan Keisei Azuma
Actor Segawa Kikunojo  III as TsukisayoActor Segawa Kikunojo III as a Woman of a Samurai FamilyActor Segawa KikunojoActor Segawa Kikunojo as Oren
Actor Segawa Kikunojo as OinuActor Segawa Kikunojo as the Ghost of Daito no MiyaActors Ichikawa Danjuro and Ichikawa MonnosukeActors Ichikawa Danjuro and Ichikawa Monnosuke
Actor Ichikawa Danjuro as Tomoe GozenActor Ichikawa Danjuro V as Narukami ShoninActor Ichikawa Danjuro VIActors Ichikawa Danjr VII as Asahina and Ichikawa Monnosuke III
Actor Ichikawa Ebizo as KagekiyoActor Ebizo IVActor Osagawa Tsuneyo II as TsukisayoActor Iwai Hanshiro as Kashiku
Actor Iwai HanshiroActor Iwai Hanshiro IV as Woman Servant HatsuActor Iwai Hanshiro IV as TonaseActor Iwai Hanshiro IV as Okaru
Actor Onoe Matsusuke I as the Sumo Wrestler UshigaseActors Arashi Ryuzo II and Sawamura SojuroActor Nakamura Nakazo and Matsumoto KoshiroActor Ichikawa Monnosuke II as Soga no Juro Sukenari
Actor Ichikawa Komazo III as Shimobe DozaburoActor Ichikawa Komazo III as Shirai GonpachiActor Sakata Hangoro III as Akazawa JunaiActors Sawamura Sojuro III as Soga no Juro and Iwai Hanshiro IV
Actor Sawamura Sojuro as ShigetadaActor Sawamura Sojuro as Karaki MasaemonActors Osagawa Tsuneyo II as Tsukisayo and Matsumoto Koshiro IV as KudoActors Monnosuke II as Akaneya Hanshichi and Yamashita Mangiku
Actor Matsumoto Koshiro IV as Tsurifune no SabuActor Matsumoto Koshiro IV as Banzui ChobeiActor Ichikawa Omezo I as the Shamaness MikoActor Sakata Hangoro III as a Traveling Priest
Actor Ichikawa Monnosuke II as YoshitsuneActor in a Shibaraku SceneActor Segawa Michinosuke I as Yoshibei's Wife KomumeNanba no Rokuro Tsuneto
Actor Nakamura Noshio II in Female RoleActor Yamashita Kinsaku as the WaitressActor Uda Kanya as Usui KegekiyoActor Morita Kanya as Usui Sadamitsu
Actor Nakamura Nakazo as Tenjiku TokubeiActor Otani Hiroji as Nuregami