Katsushika Rofu Litsu (1824)

Katsushika Rofu Litsu (1824)
Item# katsushika-rofu-litsu