Katsushika Litsu (1820)

Katsushika Litsu (1820)
Item# katsushika-litsu