Gakyojin (1799-1806)

Gakyojin (1799-1806)
Item# Gakyojin11

This seal is also associated with the Gakyojin Hokusai, and Hokusai Gakyojin signatures.