The Famous Sight in China

The Famous Sight in China
Item# famous-sight-in-china

Woodblock Prints Title: The Famous Sight in China

Publication: 1845

Size: Double oban; 43 x 58 cm (17 x 22 3/4 in.)

Publisher: Sejundo

Signature: Sobo Ryokyaku Gakyo Rojin Manji Yowai Hachijiu Ichi

Other Versions:

Estimated Value: Ref # OP75